------------------------------------------------------
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
Tel: 045679012
Fax: 045679013
E-mail: info@kws.ac.th
Website: www.kws.ac.th
------------------------------------------------------