นายอาทิตย์ หาญชนะ
นางสาวณิชากร เทศกูล
นายพิทยา เพชรรัตน์
ว่าที่ร้อยโทประวิทย์ ศิลาคำ
นายศุภกฤต พลหาญ
นายสวรินทร์ เรืองคำ