นางกรกช แสงโพธิ์แก้ว
นายมหิธร สุธัญญรัตน์
นายโรจนพงศ์ บงบุตร
นางวันทนา บุตรศรี
นางลัดดาวัลย์ ศิริวงศ์
นางสาวลฏาภา อายุวงษ์
นายอนุชา บัวเชย
นายจรัญชัย วันนา
อัตราจ้าง