นางสุภาพร อรรคบุตร
นางสาวปิ่นมณี เกษเจริญคุณ
นางสาวพนม บุญโกฏิ
นางปรียาภรณ์ แก้วกัณหา
นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
นายอัศวิน สุขเกษม
นายกฤษฏ์ ทองตีฆา
นายพิสิทธิ์ ถนอม
นางขนิษฐา โอษฐงาม
นางสาวดาวเรือง ครองเชื้อ
นางสาวพัชรินทร์ ศรีภิรมย์
นางสุกัญญา วาศรี
นางนวพา จันทสนธ์
นางสาวสาวิตรี ราชสาร