โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ เลขที่ 76 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150
พิกัดภูมิศาสตร์สถานศึกษา
ละติจูด (Latitude)14.621261 ลองติจูด (Longtitude) 104.416986
การติดต่อ
โทรศัพท์ 045-679012 โทรสาร 045-679013
อีเมล์ info@kws.ac.th Web : www.kws.ac.th
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายอิทธิ ศรีมาธรณ์ ผู้อำนวยการ
นายสุบัญชา สุระชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นางโสลันดา แสวงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
นายสิริดนย์ น้าวิไลเจิญ     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอมรเทพ สมหมาย      นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
นายวัฒนพงศ์ สุทัศนาวิจิตร    นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์