ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
วันที่:  
เดือน  
ปี พ.ศ.  
ชื่อกิจกรรม  
รางวัล  
สถานที่จัดการแข่งขัน:  
ชื่อ-สกุลนักเรียนเข้าแข่งขัน  
ครูผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน  
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้