แบบสอบถามการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คำชี้แจง ขอความร่วมมือคุณครูและนักเรียนตอบข้อมูลแบบสอบถามการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพ
ครู
นักเรียน
2. เพศ

หญิง
3. ระดับชั้น
4. ปีการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
5. ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต/วัน6. ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต/สัปดาห์
7. ช่วงเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต

8. สถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ต


9. ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมใดมากที่สุดตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
10. ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตบริการได้ทั่วถึง
11. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ติดขัดและมีความต่อเนื่องในการใช้งาน
12. ความสะดวกในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
13. การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน มีความปลอดภัย
14. บริการอินเตอร์เน็ตช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและช่วยในการทำงาน
15. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการระบบเครือข่ายและอนเตอร์เน็ต
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของโรงเรียน
16. เผยแพร่ข้อมูล รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
17. ข่าวสารประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม
18. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
19. ความพึงพอใจในภาพรวมของการใชงานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของโรงเรียน