นางอารี โพธิสาร
นายพินิจ ทนทาน
นายบุญกอง นิลเพชร
นางสาวนฤนาถ อุ่นแก้ว
นางนารี อุดมแก้ว
นางสาวจริญญา ศรแก้ว
นางสุดารัตน์ สายทอง
นางญานี อินดี
นางบัวตูม เลิศศรี
นางธนาพร สมรัตน์
นางสัญญาลักษณ์ แสนนา
นางฉายตะวัน พิลามาศ
นางสาวสังวาลย์ สาคำภีร์
นางสาวกาญจนา แก้วกอง
นางสาวโชติกา บุญเนตร
นางสาวประภัสสรา สงพิมพ์
นางภาวรินทร์ อ่อนสะอาด
นางสาวสุทธิดา เดชนาเกร็ด