นางสาวกาญจนา ดวงมณี
นางอรพินท์ นุเรศรัมย์์
นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ์
นางปัญญ์ญาภา แก้วกัณหา
นางสาวอารีรัตน์ แสนปลื้ม
นายปิยะณัฐ พานจันทร์
นางสาวสมพร แก่นจันทร์
นางสาวบาสิกา สมรักษ์
นางสาวกาญกันตา เหมือนเพชร
อัตราจ้าง1
อัตราจ้าง2